Statut Fundacji „ReStart”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja „ReStart”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona w dniu 04 marca 2013 roku aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej dr Michała Iżykowskiego w Luboniu, przy ul. Poniatowskiego 24/2, pod numerem Repetytorium A 1014/2013 i działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
 2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
 3. Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 4

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym dla właściwego realizowania celów Fundacji może ona prowadzić swoją działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 2. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

 1. Celem Fundacji jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności małoletnim, nieletnim, starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, wykluczeniem społecznym, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym.

2. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. podejmowanie działań psychologicznych, pedagogicznych, prawnych na rzecz osób dorosłych oraz dzieci dotkniętych trudnościami wymienionymi w celu głównym działania Fundacji;
 2. wzmacnianie środowiska rodzinnego i pozarodzinnego w tworzeniu optymalnych warunków dla wszechstronnego rozwoju dzieci;
 3. prowadzenie działalności badawczej, promującej zdrowie i profilaktycznej skierowane wobec różnych grup wiekowych w zakresie poprawy jakości ich życia;
 4. wspieranie inicjatyw służących celom Fundacji oraz propagowanie nowatorskich inicjatyw w dziedzinach zainteresowań Fundacji z uwzględnieniem aktywizacji społeczności lokalnych;
 5. aktywne uczestniczenie we wszelkich formach pomocy i inicjatywach zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego, z uwzględnieniem wspierania dzieci i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy, pochodzących z grup wysokiego ryzyka;
 6. organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji propagujących wiedzę na temat radzenia sobie z problematyką pogranicza normy społecznej oraz prowadzenie działalności informacyjnej, interwencyjnej, edukacyjnej, badawczej oraz popularyzatorskiej na rzecz ochrony praw człowieka;
 7. organizowanie i prowadzenie różnych form wypoczynku dla dzieci;
 8. prowadzenie działań związanych z organizowaniem, promowaniem i wspieraniem wolontariatu;
 9. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
 10. prowadzenie i wspieranie różnego rodzaju placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych, socjoterapeutycznych, rehabilitacyjnych itp. dla dzieci, w szczególności dla tych, które z różnych przyczyn zagrożone są wykluczeniem społecznym;
 11. inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu wspieranie finansowe działalności statutowej Fundacji, takich jak np.: wystawy, pokazy, aukcje, eventy okolicznościowe;
 12. promocję kultury i sztuki;
 13. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki;
 14. popularyzacja w społeczeństwie, jako formy aktywnego wypoczynku, wszelkich sposobów spędzania wolnego czasu, zgodnych z wymogami zachowania czystości środowiska naturalnego oraz promowania rekreacji ruchowej;

 

§ 7

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze następujących zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • ratownictwa i ochrony ludności
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 • działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych

 

 

 

 

§ 8

Fundacja może wspierać wszelkie podmioty, osoby prawne oraz osoby fizyczne, a także współpracować z nimi we wszystkich działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych Fundacji, zarówno w kraju jak i za granicą.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 zł ( słownie: tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

   

  1. darowizn, spadków i zapisów;
  2. dotacji i subwencji oraz grantów;
  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych;
  4. dochodów z majątku Fundacji;
  5. dotacji celowych na realizację określonych zadań;
  6. dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego;
  7. odsetki bankowe;
  8. innych dochodów prawnie dopuszczalnych.
 3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 4. Całość dochodów uzyskanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na jej działalność statutową.
 5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 6. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 7. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 10

 1. Organami Fundacji są:

   

  1. Konwent Fundatorów,
  2. Zarząd Fundacji,
  3. Rada Fundacji.

 

 

 

Konwent Fundatorów

§ 11

 1. Konwent Fundatorów jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i stanowiących.
 2. Konwent Fundatorów składa się z Fundatorów lub osób, którym dany Fundator pisemnie przekazał wykonywanie przysługujących mu obowiązków, z prawem dalszego przekazywania w tej samej formie.
 3. Do Konwentu Fundatorów należy:

   

  1. ustalanie głównych kierunków działania Fundacji, a także określanie sposobu przekazywania i realizacji misji oraz celów Fundacji;
  2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i jego Prezesa oraz powołanie pierwszego składu Rady Fundacji i jej Przewodniczącego;
  3. zatwierdzanie uchwały Zarządu o likwidacji Fundacji lub jej połączenia z inną fundacją;
  4. dokonywanie zmian w Statucie Fundacji;
  5. ustanawianie odznak, medali i tytułów honorowych oraz przyznawanie je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji;
  6. inne sprawy wskazane w Statucie.
 4. Uchwały Konwentu Fundatorów podejmowane są przewagą jednego głosu przy uczestnictwie co najmniej trzech z czterech Fundatorów. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa, niemożliwości podejmowania czynności bądź śmierci jednego lub kilku z Fundatorów, pozostali Fundatorzy uprawnieni są do dalszego podejmowania decyzji we wszystkich sprawach należących do zakresu kompetencji Konwentu Fundatorów.
 5. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa, niemożliwości podejmowania czynności bądź śmierci wszystkich Fundatorów, uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawach należących do zakresu kompetencji Konwentu Fundatorów należą do Rady Fundacji.
 6. Konwentowi Fundatorów przysługuje prawo veta wobec uchwał Zarządu, które naruszają przepisy prawa lub postanowienia Statutu albo są sprzeczne z misją Fundacji lub naruszają jej interes.

Zarząd Fundacji

§ 12

 1. Zarząd Fundacji jest organem zarządzającym bieżącą działalnością Fundacji i reprezentującym ją na zewnątrz.
 2. W skład Zarządu wchodzi trzech członków zarządu, spośród których mogą być wybrani: Prezes Zarządu Fundacji zwany „Prezesem Fundacji”, Sekretarz Zarządu Fundacji zwany „Sekretarzem Fundacji” i Skarbnik Zarządu Fundacji zwany „Skarbnikiem Fundacji”, powoływanych i odwoływanych przez Konwent Fundatorów.
 3. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Członkostwo Zarządu ustaje w chwili złożenia rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu. Odwołanie członka Zarządu przez Konwent Fundatorów następuje w razie:

   

  1. złożenia rezygnacji;
  2. choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;
  3. sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych;
  4. nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu;
  5. istotnego naruszenia postanowień statutu.

§ 13

 1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
 2. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, w uzasadnionych przypadkach drogą elektroniczną, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na taką formę głosowania.
 3. Do ważności uchwały Zarządu wymagana jest przewaga jednego głosu przy uczestnictwie co najmniej dwóch z trzech członków Zarządu. W razie braku zgodności rozstrzyga głos Prezesa Fundacji.
 4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Konwentu Fundatorów, członkowie Rady Fundacji lub inne osoby zaproszone przez Zarząd.
 5. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 6. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu

§ 14

 1. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji.
 2. W zakres kompetencji Zarządu Fundacji wchodzi w szczególności:

   

  1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz wobec wszelkich instytucji i organów państwowych, sądów, wszelkich podmiotów gospodarczych i osób fizycznych;
  2. organizowanie bieżącej działalności Fundacji, zarządzanie jej majątkiem;
  3. udzielanie pełnomocnictw;
  4. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
  5. opracowywanie rocznych sprawozdań i bilansów finansowych oraz przedstawianie ich Radzie Fundacji do zatwierdzenia;
  6. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w statucie;
  7. podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia oddziałów, zakładów, filii i przystępowania do spółek oraz połączenia z inną fundacją, przy czym decyzje Zarządu wymagają zatwierdzenia przez Konwent Fundatorów.

§ 15

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub być zatrudnieni na podstawie innych stosunków prawnych.
 2. Umowy z członkami Zarządu w sprawie ich zatrudnienia w Fundacji zawiera jeden z członków Rady Fundacji lub osoba, której Konwent Fundatorów udzieli pełnomocnictwa w tym zakresie.
 3. Wynagrodzenie zatrudnianych członków Zarządu będzie wypłacane bez naruszania zasobów finansowych przekazanych przez Fundatorów na fundusz założycielski Fundacji.

§ 16

 1. Do reprezentowania Fundacji na zewnątrz upoważnieni są członkowie Zarządu. Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji składają Prezes łącznie ze Skarbnikiem.
 2. Pozostali członkowie Zarządu reprezentują Fundację w ten sposób, że do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rada Fundacji

§ 17

 1. Rada Fundacji jest niezależnym organem o uprawnieniach kontrolno-rewizyjnych.
 2. Rada Fundacji kontroluje działalność Zarządu Fundacji i sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji.
 3. Rada Fundacji składa się z dwóch do siedmiu członków, którzy podejmują się pełnienia swoich funkcji na czas nieokreślony.
 4. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Konwent Fundatorów.
 5. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swoją decyzją Rada Fundacji spośród osób zaproponowanych przez Konwent Fundatorów.
 6. Członkowie Rady Fundacji:
 1. mogą być wybierani wśród Konwentu Fundatorów lub spoza grona Fundatorów;
 2. nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu;
 3. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 4. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 1. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą złożenia rezygnacji lub śmierci członka Rady.
 2. Rada Fundacji może podjąć uchwałę o odwołaniu członka Rady w przypadku:

   

  1. sądowego pozbawienia członka praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych;
  2. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady Fundacji;
  3. zaistnienia okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez członka Rady Fundacji;
  4. istotnego naruszenia postanowień niniejszego statutu;
  5. zaistnienia przyczyn, które powodują utratę zaufania w stosunku do danego członka Rady Fundacji.

§ 18

 1. Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, może również wybrać Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.
 2. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady, przewodniczy zebraniom Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Posiedzenie Rady Fundacji zwoływane jest nie rzadziej niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego.
 4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie mogą brać udział w obradach.
 5. Rada Fundacji podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji zwykłą większością głosów, a przy równej ich liczbie decyduje głos przewodniczącego.
 6. W razie potrzeby Rada Fundacji może podejmować uchwały także bez zwoływania posiedzenia, korespondencyjnie (w tym drogą elektroniczną) lub z wykorzystaniem elektronicznych środków łączności, jeżeli wszyscy członkowie Rady mają zapewnioną możliwość oddania głosu.

§ 19

 1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

   

  1. przeprowadzanie kontroli pracy Zarządu Fundacji;
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z tej działalności opracowanych przez Zarząd;
  3. udzielanie absolutorium Zarządowi.
 2. Dla wykonywania swych funkcji i zadań Rada Fundacji ma prawo wglądu w bieżącą działalność poprzez :
 1. żądanie od organów Fundacji wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności Fundacji we wszystkich działaniach;
 2. żądanie od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień;
 3. dokonanie rewizji majątkowych oraz kontroli finansowej.

Rozdział V

Zasady gospodarki finansowej Fundacji

§ 20

 1. Działalność Fundacji określona w § 7 jest działalnością nieodpłatną, z wyjątkiem rodzajów działalności, określonych przez Zarząd Fundacji jako działalność statutowa odpłatna.
 2. Dochód z działalności, o którym mowa w ust. 1, w całości będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji.
 3. Fundacja może wykonywać inne zadania na podstawie porozumień zawartych z państwowymi lub samorządowymi jednostkami pomocy społecznej i innymi zleceniodawcami.

§ 21

 1. Fundacja może zatrudniać pracowników. Ogólne zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określa Zarząd Fundacji.
 2. W celu prowadzenia działalności statutowej odpłatnej jak i nieodpłatnej, Fundacja może wypłacać osobom fizycznym wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy lub usług niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści zawieranych z nimi umów cywilno – prawnych, w wysokości nie przekraczającej 1,5- krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 22

 1. Cały dochód Fundacji, czyli nadwyżka przychodów nad kosztami, przekazywana jest na działalność pożytku publicznego.

§ 23

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
 2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 24

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami dla nieuspołecznionych podmiotów gospodarczych, będących osobami prawnymi.
 2. Fundacja może tworzyć fundusze celowe; zasady ich tworzenia i wykorzystania określają regulaminy celowe, uchwalone przez Zarząd.

Rozdział VI

Zmiana statutu

§ 25

 1. Zmiana statutu może być dokonana przez Konwent Fundatorów na wniosek Zarządu lub z inicjatywy Konwentu Fundatorów.
 2. Decyzje w kwestii zmian statutu podejmuje Konwent Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały, z zastrzeżeniem określonym w punkcie 4 i 5 § 11 niniejszego Statutu.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 26

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, wydawnictwa, filie, biura, agencje oraz inne podmioty w celu optymalizowania realizacji celów statutowych Fundacji, a także może przystępować do spółek.
 2. Fundacja dla urzeczywistniania swoich celów może połączyć się z inną fundacją.
 3. W sprawach tworzenia oddziałów, zakładów, filii i przystępowania do spółek oraz połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje wymagają zatwierdzenia przez Konwent Fundatorów.

§ 27

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się środków finansowych lub majątkowych bądź w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji i powołaniu likwidatora podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Konwent Fundatorów.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Konwentu Fundatorów na rzecz działających w RP fundacji lub stowarzyszeń o zbliżonych celach.