cil_fb_profilowe-_2jpg

Cel główny projektu
Zaangażowanie min 20 mieszkańców w działanie na rzecz społeczności lokalnej z ul. Darzyborskiej, ze szczególnym uwzględnieniem osiedla socjalnego, włączenie do uczestnictwa w działaniach projektowych zaplanowanych w oparciu o bezpośrednie doświadczenia i potrzeby odbiorców projektu.


Cele szczegółowe:
– motywowanie mieszkańców do wykorzystywania swojego potencjału na rzecz społeczności lokalnej
– tworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i uczenia się
– zwiększanie znaczenia wspólnego działania
– motywowanie do podejmowania działań zmierzających do wzbudzania potrzeby rozwoju osobistego i społecznego
– promowanie funkcjonowania społeczności lokalnej z osiedla socjalnego Darzybór i podnoszenia jej znaczenia w oczach mieszkańców
– zwiększenie aktywności, poczucia sprawczości i wpływu na rozwiązywanie problemów lokalnych mieszkańców wskazanego obszaru
– wzrost poczucia własnej wartości w odbiorcach projektu
– możliwość realizacji przez mieszkańców własnych pomysłów, które pozytywnie wpłyną na zmianę w społeczności lokalnej
– wzrost ilości miejsc i przestrzeni do pobudzania dyskusji dotyczących ważnych aspektów codziennego życia, zwłaszcza nierozwiązanych problemów
– modelowanie postaw, stwarzanie sytuacji edukacyjnych oraz pobudzanie motywacji do działania, co ostatecznie może doprowadzić do zmiany społecznej
– pobudzanie potrzeby do budowania relacji sąsiedzkich

Projekt współfinansowany ze środkó budżetowych miasta Poznania.